Προσοχή! Η αποφυγή αναβάθμισης, θα πραγματοποιηθεί μόνο αν αυτό είναι εφικτό από τη φύση της βλάβης.